HODNOCENÍ „TROCHU JINAK“
- PŘÍPADOVÁ STUDIE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

V popředí pedagogických úvah na ZŠ Trmice stále zůstává to, jak co nejlépe motivovat naše žáky k práci na sobě samých a jak toto jejich úsilí co nejlépe ocenit.

Projekt „Trochu jinak“ je v první řadě snahou o to, upřít pozornost, ocenit a rozvíjet to dobré v našich dětech, co známka v žákovské knížce ocenit nedokáže. Chceme tak našim dětem ukázat, že v každém z nás je něco, čím můžeme obohatit ostatní – a to není závislé na jedničkách. Chceme ocenit jejich úsilí a povzbudit je k práci na sobě samých. Chceme je vést k zodpovědnosti za sebe a za svůj život bez ohledu na to, jaké známky mají na vysvědčení.

Je povinností nás, pedagogů, neustále hledat možnosti a cesty, jak dětem pomáhat, jak je motivovat, jak je povzbuzovat ve všem dobrém. Projekt „Trochu jinak“ je pro nás pro všechny takovou cestou. Nejsme u cíle. Jsme na cestě. Pevně však věříme, že je to cesta, která má smysl a která nám a našim dětem může přinést (a dle našich dosavadních zkušeností už přináší) mnoho dobrého.

Český vzdělávací systém je orientován na hodnocení výsledků vzdělávání pomocí pětistupňové klasifikační škály. Zjednodušeně řečeno, kdo učivo umí, má jedničku, kdo učivo neumí, má pětku. Toto selektivní hodnocení však nic nevypovídá o řadě dalších věcí, například:

 • o tom, jaké je nasazení a píle dítěte,
 • o tom, jak je dítě aktivní a iniciativní,
 • o tom, jak je samostatné a jak je schopné rozpoznat své silné a slabé stránky,
 • o tom, jak dokáže pomáhat druhým a spolupracovat s nimi,
 • o tom, jak se chová, jakou atmosféru kolem sebe vytváří.

Často se tak může stát, že má na vysvědčení samé jedničky žák, kterému jde učení snadno a lehce, který nemusí překonávat žádné překážky, a přitom se tento žák ani příliš nesnaží (neboť nemusí), není ochotný pomoci druhým a celkem nic pro své vzdělání nedělá (neboť nemusí). Naopak daleko horší známky má na vysvědčení žák, v jehož možnostech není dosáhnout na jedničky, avšak je svědomitý, pečlivý, pracovitý, ochotný pomoci druhým.

Jsme přesvědčeni o tom, že pro další život je daleko lépe připravené dítě, které možná nemá samé jedničky na vysvědčení, ale ovládá řadu výše uvedených sociálních dovedností. A právě tyto sociální dovednosti, harmonický rozvoj našich dětí a jejich dobrou přípravu na další život chceme projektem „Trochu jinak“ podpořit. Protože se u dětí sociální dovednosti a hodnotové systémy teprve tvoří, nelze pracovat pouze s vnitřní motivací (školní děti jsou ještě příliš malé na to, aby se samy mohly ve světě orientovat a rozhodovat). U dětí ve školním věku je klíčová motivace vnější – děti potřebují jasná pravidla, jasný směr (co je dobře, co je špatně a proč), a to za pomoci průvodců – což jsou doma rodiče, ve škole pedagogové.

Projekt „Trochu jinak“ je v tomto smyslu pro děti vnější motivací. Motivací k dobrému a zodpovědnému chování, k práci na sobě samých a k zažití úspěchu. Ne každý totiž bude v životě jedničkář, ale každý může být slušný a druhým lidem i svému okolí prospěšný člověk.

Do projektu jsou zapojeni žáci 4. – 9. tříd.

Hlavní cíl a smysl: Orientace na rozvoj důležitých sociálních (životních) kompetencí, hodnot a postojů – vedení žáků k převzetí zodpovědnosti za své chování, za své vzdělávání, za svůj život.

 

Průběžné sledování a hodnocení žáků celkem ve třech kategoriích:

1. Chování
2. Školní práce
3. Zvláštní kategorie: hodnocení ze strany vrstevníků-spolužáků

Každý žák je v kategorii Chování a Školní práce hodnocen všemi učiteli, kteří jej v dané třídě vyučují. (Poznámka: výhradně na docházku je zaměřena soutěž Nepromarni ani den.)
Při hodnocení v rámci projektu se zaměřujeme na následující:

 • Chování: Zaměřujeme se na to, aby si žáci uvědomovali, že na každém z nás záleží, že svým chováním ovlivňujeme atmosféru kolem sebe.
 • Školní práce: Zaměřujeme se na píli, nasazení a úsilí, které školní práci žáci věnují. Chceme tak posílit rozměr školní práce, s nímž české školství zatím příliš nepracuje a neumí jej hodnotit – někdo se snaží, je pilný a učí se, na jedničku však nedosáhne. Někdo má „shůry dáno“ – může být klidně i lenoch a přesto má jedničku.

Způsob hodnocení:

 • Hodnocení probíhá jednou za měsíc.
 • Žáci jsou v kategoriích Chování a Školní práce hodnoceni body.
 • Výsledek hodnocení je zveřejňován v souhrnných tabulkách, k nimž mají přístup pouze žáci jednotlivých tříd a jejich rodiče.

Hodnocení za každý měsíc žákům vynese určitý bodový zisk. Podle bodového zisku se žáci dělí do 3 skupin, přičemž 2 skupiny s výraznějším bodovým ziskem mohou požívat jistých výhod (benefitů) – např. žolíka na smazání špatné známky nebo na smazání omluvené absence v rámci soutěže Nepromarni ani den apod. Na skupinu s nejnižším bodovým ziskem nejsou benefity vázány, avšak ani těmto žákům nejsou nikterak krácena jejich práva, která doposud platila pro všechny žáky školy.

Žáci ve 2 skupinách s výraznějším bodovým ziskem a žáci ocenění spolužáky získávají zároveň náramek (ve třech barevných provedeních). Náramek je symbol. Děti potřebují symboly, potřebují k někomu a někam patřit, potřebují jasná poselství, jasné signály. Náramek říká: pracuji na sobě, jsem bojovník, je na mě spolehnutí, jsem užitečný ostatním, není mi lhostejné, jak žiji a co se děje v mém okolí. A kdo náramek nemá, má na čem pracovat a je k tomu motivován. Pravidla jsou nastavena tak, že náramek může získat úplně každý žák naší školy. Ve škole není jediné dítě, které by náramek nemohlo získat, protože by to nešlo, protože by pro ně byl nedosažitelný.


Zvláštní kategorie: Hodnocení ze strany vrstevníků-spolužáků

V rámci pravidelných třídnických hodin je pod vedením třídního učitele posilováno rovněž pozitivní hodnocení ze strany vrstevníků-spolužáků. Žáci udělují tzv. žákovského žolíka spolužákům, jejichž chování a jednání vnímají jako příkladné a pro třídu obohacující. Počet žákovských žolíků je dán počtem žáků ve třídě – na každých deset žáků třídy připadne jeden žolík (např. třída s 15 žáky uděluje 1 žolíka, třída s 23 žáky uděluje 2 žolíky atp.). Třídnické hodiny jsou zaměřeny také na sebehodnocení žáků jako nezbytný předpoklad pro práci na sobě samých.

 • Pozitivní hodnocení ze strany vrstevníků-spolužáků: spolužáci mají možnost ocenit ze svých řad toho, jehož chování, jednání, charakterové vlastnosti apod. vnímají jako obohacující, přínosné a příkladné.
 • Na tzv. žákovského žolíka jsou rovněž vázány určité benefity Hodnocení projektu.

V průběhu září 2016 jsme provedli anonymní dotazníkové šetření mezi žáky 5. – 9. tříd, na jehož základě jsme zjistili, jaké odměny v rámci projektu jsou pro žáky motivační. Z dotazníků rovněž vyplynulo, že žáky tento projekt baví, že jej oceňují a že si přejí jeho pokračování. Rodiče, kteří si z jakýchkoli důvodů nepřejí, aby jejich dítě bylo do projektu zapojeno, mají právo dítě z projektu odhlásit, aniž by se tato skutečnost jakkoli promítala do života dítěte ve škole.

KATEGORIE A KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. školní práce

body

Má školní práce je výborná a bez výkyvů. Na školní práci se vždy pečlivě připravuji (nosím pomůcky, domácí úkoly). Pracuji i nad rámec svých povinností (dobrovolné domácí úkoly, mimořádná aktivita – např. zajímavý materiál k tématu výuky apod.).

3 body

Zasluhuji pochvalu, při hodinách pracuji výborně, mé práci při vyučovacích hodinách nelze nic vytknout. Zlepšení u mě může nastat při práci nad rámec mých povinností (například budu plnit dobrovolné domácí úkoly apod.).

2 body

Pracuji vcelku dobře. Má školní práce však vykazuje výkyvy, není vždy precizní. Abych získal více bodů, mělo by mé úsilí mít trvalejší charakter (nedopustit výkyvy) a občas bych mohl udělat i něco nad rámec svých povinností (dobrovolný domácí úkol apod.).

1 bod

Jsem ve školní práci převážně laxní, často bývám učiteli upozorňován na nedostatky, moje příprava na vyučování je nedostatečná.

0 bodů

Musím začít něco dělat. Měl bych si uvědomit, že všechno, co ve škole dělám, dělám pro sebe a pro svůj život.

2. chování

(při vyučovacích hodinách, o přestávkách, během školních akcí)

4 body

Zasluhuji pochvalu, mé chování je vzorné, jsem kolegiální, chovám se hezky ke svým spolužákům a učitelům, jsem vnímavý k lidem kolem sebe, vytvářím kolem sebe přívětivou a příjemnou atmosféru, své škole dělám dobré jméno a hezky se chovám i při pobytu mimo školu.

3 body

Mé chování je bezproblémové, ale někdy jako by mi bylo jedno, co se kolem mě děje. Mohl bych být více vnímavý ke svému okolí a více přispívat k dobré atmosféře kolem sebe (občas udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe – úsměv, dobré slovo, pomoc).

2 body

Nedopouštím se závažných přestupků ve svém chování, občas ale bývám napomínán za drobné výkyvy (například za žvýkání), ze strany učitele potřebuji upozornění na nedostatky v mém chování.

1 bod

Opakují se u mě drobnější výkyvy v chování a někdy se dopouštím i závažnějších prohřešků proti školnímu řádu.

0 bodů

Musím si znovu přečíst Školní řád a častěji si opakovat větu: Nedělej druhým to, co nechceš, aby druzí dělali tobě.

odměna

oranžový náramek

 

Žolík na známku (použití dle pravidel jednotlivých vyučujících) nebo na smazání zameškaných hodin v soutěži Nepromarni ani den (1. stupeň – 5 hodin; 2. stupeň – 6 hodin). Žolíka je možné využít po celý školní rok.

page30_orange_hand

zelený náramek

Žolík na známku (použití dle pravidel jednotlivých vyučujících). Žolíka je možné využít pouze v hodnotícím období, v němž byl získán.

page30_green_hand_800

žlutý náramek

Žolík na známku (použití dle pravidel jednotlivých vyučujících). Žolíka je možné využít pouze v hodnotícím období, v němž byl získán.

page30_yellow_hand

bez náramku

Běžný režim ve škole.

page30_empty_hand

DOCHÁZKOVÁ SOUTĚŽ NEPROMARNI ANI DEN

Abychom podpořili docházku žáků do školy, vyhlašujeme také ve školním roce 2018/2019 pro žáky 1. – 9. tříd motivační soutěž.

Během školního roku budeme pečlivě sledovat docházku žáků do školy a hodnotit ji ve dvou kategoriích:
Třída, která bude mít v průměru nejméně zameškaných hodin, získá poukaz na 2 000 Kč. Tyto peníze budou moci žáci třídy použít na realizaci nějaké zajímavé třídní aktivity (výlet, bowling, divadlo atd.).
Vyhodnocení kategorie tříd proběhne za každé pololetí zvlášť. V 1. a 3. čtvrtletí budou na informačních nástěnkách školy zveřejněny průběžné výsledky soutěže třídních kolektivů.
Jednotlivci budou hodnoceni a oceněni za celý školní rok, a to tak, že žák nebo žákyně, kteří ve školním roce 2017/2018 zameškají nejméně vyučovacích hodin, obdrží na konci školního roku:

 • v kategorii 1. – 3. tříd: zatím blíže nespecifikovanou hodnotnou odměnu,
 • v kategorii 4. – 9. tříd: tablet.

Pokud bude více žáků se stejným nejnižším počtem zameškaných hodin, určí výherce losování, které proběhne veřejně během školní akademie v závěru školního roku.

 

Registrace