Další praktické tipy

Jak používat registr žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Žáci s OMJ nepředstavují homogenní skupinu. Patří k nim například děti uprchlíků a migrantů, děti, které po určitou dobu docházely do školy v zahraničí, ale i české romské děti, jejichž rodiče mluví z velké části romsky. Při plánování hodin je proto vhodné využívat širokou škálu strategií, abychom byli schopni reagovat na různost jejich potřeb. Při plánování hodin je důležité klást vysoké nároky na schopnosti žáků porozumět, a to i přesto, že jejich písemný projev není zatím ještě moc dobrý. Těmto žákům je potřeba pomoct, aby se v předmětu, který vyučujeme, naučili písemnému projevu. Úkolem učitelů je žáky učit nejen samotný předmět, ale i způsob, jak o něm v češtině kvalitně psát.


Stále více škol v České republice se setkává se situací, kdy se k nim hlásí žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština. I proto jsme se inspirovali příklady z Velké Británie, kde mají školy dlouhodobější zkušenosti s prací s žáky s OMJ. Domníváme se, že navzdory odlišné realitě mohou některé aspekty následující kazuistiky i související registr pro práci s žáky s OMJ pomoci českým učitelům nejen v posuzování jednotlivých žáků a jejich potřeb, ale i při formulaci a používání odpovídajících výukových strategií.


Pro mnoho učitelů na partnerské škole ve Velké Británii je nejnáročnější práce s těmi žáky, kteří se do země přistěhovali nedávno a anglicky umí jen velmi málo či řeč vůbec neumí. Je to pochopitelné, protože profil žáků této školy hlavního vzdělávacího proudu je velmi neobvyklý. V britském národním měřítku platí, že 95 procent žáků s OMJ žije v zemi minimálně pět let. Na této škole je běžné, že více než 50 procent žáků s OMJ žije v zemi po dobu dvou let nebo i kratší dobu. Navíc vzhledem k fluktuaci žáků je toto procento pohyblivé. Velká část výzkumných studií o žácích s OMJ se zaměřuje na dobu strávenou v zemi. Pokud žák žije v zemi po dobu kratší než 2 roky, je klasifikován jako „nově příchozí žák”. Jedná-li se o dobu delší než 5 let, je pak klasifikován jako „pokročilý žák s OMJ”. Termín „středně pokročilý” se pak používá k označení žáků, kteří v zemi žijí po dobu delší než 2 roky, ale kratší než 5 let. Pouze doba strávená v zemi však není dostačujícím měřítkem pro stanovení nároků, které by třídní učitel měl na takové žáky uplatňovat. Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že existují žáci, kteří ve Velké Británii žili po dobu kratší než 2 roky, a přesto ukončili střední vzdělání ekvivalentem maturitní zkoušky, tedy středoškolskou zkouškou GCSE, ve které získali výborné známky v pěti předmětech včetně angličtiny a matematiky (tzv. zlatý standard). Úspěšné absolvování této zkoušky je podmínkou nejen pro přijetí na vysokou školu, ale i k výkonu některých povolání (zdravotní sestra/bratr, příslušníci policie atd.). Proto je registr uspořádán do tří odlišných skupin: červená, žlutá a zelená. Níže jsou uvedené charakteristické znaky pro každou skupinu.

Na základě registru ve své skupině identifikujte žáky, jejichž prvním jazykem není čeština.

 

Podívejte se na kategorie, do kterých spadají.

 

 

Ze seznamu vyberte odpovídající strategie.

Kontaktujte příslušného učitele, pokud se domníváte,
že registr obsahuje nepřesnosti.

 

 

Pokud jste úspěšně použili strategii, která zde není popsána,
podělte se o ni s ostatními učiteli.

Příklad: Ještě více kreslení

Při využívání nákresu lidského těla učitel odebere jednotlivé popisky a žáci pak mají za úkol je správně umístit zpět. Dále je možné čárami spojit jednotlivé popisky a správné části těla. V obou případech učitel vidí, zda žák porozuměl.
Existují však ještě další způsoby, jak nákres těla použít za účelem maximalizace procesu učení, a tak ověřit, zda žáci porozuměli.

Žák dostane možnost slova přepsat do správného místa či napsat správné písmeno. Na jednu hodinu je to pro průměrného žáka s odlišným mateřským jazykem příliš mnoho slov. A navíc se učí některá tato slova poprvé v životě hned ve dvou jazycích, a to ve svém mateřském jazyce i ve vyučovacím jazyce.
Naučit se tyto odborné pojmy z lidské anatomie je těžké, a proto je potřeba použít jiný způsob, jak ověřit, zda žák porozuměl.

Nákres lidské kostry, který je uveden níže, má některé části zakryté. Žák může dostat za úkol vyjmenovat názvy chybějících částí těla, popř. ho můžete požádat, ať dokreslí lebku.

 

Případová studie:

Role a podpora ze strany školy při přeměně rodové identity žáka

Ve školním roce 2009-10 požádal žák partnerské školy ve Velké Británii, který byl ve školních záznamech do té doby veden jako chlapec, aby se k němu ve škole začali chovat jako k dívce. Žák tak učinil ve věku 14 let po udělenísouhlasu zákonných zástupců, což je podle anglické legislativy možné.³
Všichni členové učitelského sboru se účastnili přípravy plánu, který měl zajistit, aby škola rodovou přeměnu umožnila a co nejlépe zvládla.

Matka žákyně se setkala s ředitelem školy a předala mu informace od lékaře. Ředitel tyto informace projednal s členy učitelského sboru, přičemž všichni byli vázáni mlčenlivostí. Odsouhlasili, že proces rodové přeměny bude mít větší šanci uspět, pokud budou všichni členové sboru postupovat jednotně. Žákyni bude poskytnuta podpora po dobu, kdy tuto skutečnost sdělí nejprve svým nejbližším kamarádům a pak celé třídě. Zároveň bude podnikat malé změny: nejprve začne nosit dámské boty, kabelku a lak na nehty, poté postupně vymění chlapeckou uniformu za dívčí. Členové učitelského sboru dostali instrukce, aby se chovali způsobem, kterým dají ostatním žákům najevo, že je všechno v pořádku. K žákyni se měli chovat, jako by ji vždy znali pod jejím dívčím jménem. Většina učitelů takovou přeměnu zažila úplně poprvé. Výsledkem tohoto proškolení je, že celý proces rodové přeměny proběhl hladce. Žákyně byla instruována, aby nahlásila všechny případy šikany týkající se své přeměny, i ty nepodstatné. Nicméně za celé dva roky, po které byla na škole, nedošlo k jedinému incidentu.

³Guidance on Supporting Children and Young People who are Trans or who are questioning their Gender Identity for all Schools and Children and Families Services Settings. Leeds City Council https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/gender.pdf

Registrace